Pereiti prie turinio

Mokyklos strategija

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VIZIJA

Šiuolaikiška mokykla skatinanti nuolat tobulėti, kurianti saugias mokymo(si) ir bendradarbiavimo erdves, tiesianti tiltus tarp mokyklos, bendruomenės ir socialinių partnerių, siekdama suteikti kokybiškas profesinio mokymo(si) paslaugas, kalbanti apie save ir savo nuveiktus darbus.

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS MISIJA

Rengti darbo rinkai aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistus, tenkinančius Panevėžio regiono ir visos Lietuvos ekonominius poreikius.

Laiduoti modernų ir standartus atitinkantį vidurinį ir profesinį ugdymosi procesą, veiksmingai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

Ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus bei pilietines vertybių nuostatas, būtinas absolventų darbui ir tęstinėms studijoms.

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VERTYBĖS

Neatsiejama Mokyklos strateginio veiklos plano dalis yra vertybės. Jomis pagrįsti Mokyklos kasdienio darbo ir ateities plėtros principai. Vertybės yra pastovios ir ilgalaikės.

Bendruomeniškumas – kolegialumas, komandinis darbas, nuomonės laisvė, abipusė pagarba.

Nuoseklumas – atvirumas, skaidrumas, sąžiningumas, atsakingumas.

Visuotinumas – lygios galimybės, paslaugų prieinamumas, tolerancija, pagarba kitoms kultūroms.

Profesionalumas – veiksmingas ir našus, mokinių poreikius atitinkantis paslaugų teikimas.

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS

Rengti kvalifikuotus darbininkus ir tarnautojus, tenkinti darbo rinkos poreikius.   Siekiama kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti mokyklos infrastruktūrą, atnaujinti mokyklos kompiuterinę įrangą, mokymo priemones. Siekiama tobulinti turimas ir diegti naujas, darbo rinką tenkinančias profesinio mokymo programas. Bus stiprinamas  neformalus ugdymas.

Strateginiam tikslui pasiekti mokyklą išskiria keturis prioritetus:

  1. Ugdymo ir profesinio mokymo procesų kokybės priežiūros tobulinimas.
  2. Patrauklios ir saugios mokymo ir mokymosi aplinkos kūrimas.
  3. Stipri ir aktyviai veikianti mokyklos bendruomenė.
  4. Efektyviai veikianti mokyklos informacinė sistema.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos nuostatai
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos nuostatai 

VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2018-2019
VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2018-2019

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS
KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS
KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS